Zoznam odpadov

Číslo druhu/poddruhu odapdu                                  Názov odpadu Kat.
03 01 04 Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky N
08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
13 02 05 Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 06 Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
15 01 04 Obaly z kovu O
15 01 07 Obaly zo skla O
15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok  alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
16 01 07 Olejové filtre N
16 01 13 Brzdové kvapaliny N
16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky,
HCFC, HFC
N
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako
uvedené v 16 02 09 až 16 02 12
N
16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O
16 06 01 Olovené batérie N
16 07 08 Odpady obsahujúce olej N
17 02 04 Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09
01, 17 09 02 a 17 09 03
O
20 01 02 Sklo O
20 01 10 Šatstvo  O
20 01 13 Rozpúšťadlá N
20 01 14 Kyseliny N
20 01 15 Zásady N
20 01 17 Fotochemické látky  N
20 01 19 Pesticídy  N
20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
20 01 25 Jedlé oleje a tuky O
20 01 26 Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N
20 01 27 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 29 Detergenty obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 30 Detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 O
20 01 31 Cytotoxické a cytostatické liečivá N
20 01 33  Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06
03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
N
20 1 34 Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O
20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) N
20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O
20 01 37 Drevo obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 40 Kovy O
20 03 08 Drobný stavebný odpad O