Podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

I.

VYHLASOVATEĽ

Mestské služby Topoľčany s.r.o.

Sídlo: Nám. M.R.Štefánia 1/1, 955 01 Topoľčany

IČO: 44818378

Bankové spojenie: SK62 0200 0000 0027 6123 5751

Kontakt: Mgr. Martin Bucko, konateľ – 0911 481 358

 

II.

1. Predmet súťaže:

podnájom nebytového priestoru na prízemí bytového domu v kat. území Topoľčany na ulici P. O. Hviezdoslava súp. č. 5016 o celkovej výmere 77,21 m² (v členení: vstup 16,29 m², odbytový priestor 10,14 m², sklad 4,37 m², WC 6,82 m², odbytový priestor 35,43 m², miestnosť pre upratovačku 4,16 m²) a prislúchajúcej terasy o výmere 93,28 m².

K  nebytovému priestoru prislúcha užívanie troch parkovacích miest, ktoré sú vyhradené na parkovisku pri bytovom dome súp. č. 5016.

 

2. Doba podnájmu: neurčitá, od 01.07.2020.

 

3. Výška nájomného: minimálna výška nájomného za predmet súťaže je 615,- €/mesiac.

Nájomné bude splatné mesačne vždy v termíne do 5. dňa príslušného mesiaca.

Výška nájomného bude každoročne upravovaná  o kladnú hodnotu miery inflácie oficiálne vyhlásenej Štatistickým úradom SR.

 

V cene nájomného nie sú zahrnuté náklady za energie a služby spojené s užívaním predmetu podnájmu (dodávka tepla a teplej vody, vodné – stočné, dodávka elektrickej energie), ktoré budú účtované samostatne mimo nájomného formou záloh. Poplatok za komunálny odpad bude úspešný záujemca povinný hradiť priamo mestu Topoľčany, pričom registrovať sa je povinný do 30 dní odo dňa účinnosti podnájomnej zmluvy.

 

4. Účel: nebytový priestor je stavebne určený na obchod a služby. Preferovaný podnikateľský zámer pre daný nebytový priestor je napr. kaviareň, cukráreň a iné prevádzky podobného typu s využitím vonkajšej terasy, okrem prevádzok hazardných hier, stávkových kancelárií a hracích automatov. Otváracia doba prevádzky bude maximálne do 22.00 hod.

 

5. Technický stav nebytového priestoru:

 

Mestské služby Topoľčany, s.r.o. užívajú bytový dom  súp. č.  5016 ako nájomca na základe nájomného vzťahu uzatvoreného s Mestom Topoľčany ako vlastníkom predmetného bytového domu.

Súčasťou bytového domu súp. č. 5016 je aj nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí tohto bytového domu.

Podnájomník nebude oprávnený vykonať v nebytovom priestore žiadne stavebné úpravy bez predchádzajúceho súhlasu mesta Topoľčany.

Drobné opravy, úpravy a udržiavacie práce spojené s užívaním nebytového priestoru bude podnájomník vykonávať na vlastné náklady s tým, že nebude mať nárok na poskytnutie akejkoľvek zľavy na nájomnom.

Podnájomník nesmie prenechať predmet podnájmu alebo jeho časť do ďalšieho podnájmu.

 

6. Finančná zábezpeka: účastník súťaže je povinný pred podaním súťažného návrhu zložiť finančnú zábezpeku vo výške 2000,- € prevodom na účet vlastníka predmetného bytového domu číslo (IBAN): SK23 0200 0000 0000 0022 7192 BIC (SWIFT): SUBASKBX, variabilný symbol: 111. Fotokópiu výpisu je záujemca povinný priložiť do obálky s ponukou.

V prípade, že zábezpeka nebude zložená, ponuka bude z obchodnej verejnej súťaže vylúčená.  Dňom zloženia finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania na účet vyhlasovateľa. Úspešnému záujemcovi bude zábezpeka započítaná do splátky nájomného. V prípade zmarenia obchodnej verejnej súťaže úspešným záujemcom, zábezpeka prepadne v prospech vyhlasovateľa. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka vrátená na ich účet v termíne do 14 dní od vyhodnotenia súťaže.

 

7. Podávanie a náležitosti ponuky

 

a) Ponuky do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke na adresu vyhlasovateľa:

 

Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Nám. M.R.Štefánika 1/1

955 01 Topoľčany

 

b) Záujemca obálku viditeľne označí textom:

NEOTVÁRAŤ! “Obchodná verejná súťaž – podnájom nebytového priestoru v bytovom dome súp. č. 5016“.

 

Záujemcovia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy na uvedenú adresu najneskôr v termíne do 26.06.2020 do 10:00 hod..

 

8. Obsah ponuky:

 

- presné označenie záujemcu – obchodné meno, sídlo, resp. miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo, DIČ alebo IČ DPH, označenie štatutárneho orgánu s uvedením oprávnenia ku konaniu, tel. kontakt, e-mail, kontaktná osoba

- cenovú ponuku, ktorej výška nesmie byť nižšia ako minimálna ponuková cena v eurách za rok

- vyhlásenie, že súhlasí so všetkými vyhlásenými podmienkami súťaže,

- čestné vyhlásenie o neexistencii dlhov uchádzača voči mestu Topoľčany,

- potvrdenie o poukázaní zábezpeky na účet mesta Topoľčany,

- podnikateľský zámer,

- návrh nájomnej zmluvy v 4 vyhotoveniach podpísaných štatutárnym orgánom

(vzor návrhu nájomnej zmluvy je zverejnený ako príloha OVS na webovom sídle vyhlasovateľa).

 

9. Termín možného doručenia ponúk: 26.06.2020 do 10:00 hod.

 

10. Ďalšie podmienky súťaže:

 

Uchádzač má právo zúčastniť sa otvárania obálok so súťažnými návrhmi, ktoré sa bude konať 26.06.2020 o 12:00 hod. v kancelárií konateľa MS - Mestské služby Topoľčany, s.r.o., 

Nám. Ľ.Štúra 2357/2, Spoločenský dom, 2. posch., 955 01 Topoľčany. Otvárania obálok sa môžu zúčastniť fyzické osoby a štatutárne orgány právnických osôb, ktoré ponuku podali, alebo nimi poverená osoba na základe úradne overenej plnej moci.

 

Bližšie informácie o podmienkach obchodnej verejnej súťaže, resp. tvaromiestna obhliadka je možná v dňoch 15.6.-22.6.2020  na základe telefonického dohovoru s p.Oravcovou (Technik MS) na čísle 0911733518 resp. e-mailom na adrese technik@msto.sk

 

Záujemca môže predložiť najviac jeden návrh. V prípade, že záujemca podá viac návrhov, všetky budú zo súťaže vylúčené.

 

Kritériom pre vyhodnotenie ponúk bude ponúknutá cena.

 

Oznámenie vybraného návrhu: Víťazovi súťaže bude výsledok súťaže oznámený v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia OVS a v rovnakej lehote vyhlasovateľ súťaže upovedomí ostatných účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo zrušiť súťaž. Túto skutočnosť do 3 kalendárnych dní oznámi záujemcom a uverejní na webovom sídle mesta Topoľčany a úradnej tabuli.

 

Po skončení súťaže vyhotoví vyhlasovateľ zápisnicu z vyhodnotenia súťaže, kde uvedie víťaza súťaže, označenie všetkých záujemcov s uvedením ich poradia a bodové hodnotenie.

 

Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.