Podmienky obchodnej verejnej súťaže

 
Výzva na predkladanie ponúk
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Mestské služby Topoľčany, s.r.o. v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len ako „ ZoVO“), týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na zákazku verejného obstarávania.
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
Sídlo: Nám. M. R. Štefánika č.1, 955 01 Topoľčany
IČO: 44 818 378
Zastúpenie: Mgr. Bucko Martin - konateľ
Kontaktná osoba pre veci zmluvné:  Mgr. Martin Bucko - konateľ
                                                        e-mail: konatel@msto.sk
Kontaktná osoba pre veci technické: Beáta Oravcová – technik BH
                                                        e-mail: technik@msto.sk
Kontaktná osoba za verejné obstarávanie: JUDr. Peter Michalík
                                                        e-mail: peter.michalik@topolcany.sk
                                                        tel: +421 38 5340 231
 
2. Názov zákazky:
„ Oprava plochej strechy na bytovom dome č. 1499 / 18 a 20 . “
 
3. CPV kódy:
45261410-1 Strešné izolačné práce
 
4. Postup zákazky:
Zákazka podľa § 117 ZoVO
 
5. Druh zákazky:
Služba
 
6. Miesto dodania predmetu zákazky:
Bytový dom č. 1499 / 18 a 20, ul. Bernolákova , 955 01 Topoľčany
 
7. Čas trvania zákazky:
30 dní od účinnosti zmluvy
 
8. Predpokladaná hodnota zákazky:
27 577,53 € bez DPH
 
9. Opis predmetu zákazky:
Oprava strechy o ploche 675,97 m2 (411,75+264,22) vyčistenie strechy 675,97m2, oprava prasklín 15m2, nastavenie SBS pásov (743,60m2), náter atiky a kovových prvkov 54m2.
 
10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH. Úspešnou bude ponuka s najnižšou cenou.
Poradie ponúk bude určené zostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Na prvom mieste sa umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou cenou.
 
13. Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je do 25.09.2020 do 13:00 hod..
 
14. Otváranie ponúk
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 25.09.2020 o 14:00 hod. na adrese verejného obstarávateľa: Mestské služby Topoľčany s.r.o., Nám. Ľ.Štúra 2357, Spoločenský dom, 2.posch., 955 01 Topoľčany - kancelária konateľa Mestských služieb.
 
19. Spôsob predloženia ponuky:
Cenové ponuky žiada verejný obstarávateľ predložiť elektronicky na e-mailovú adresu: peter.michalik@topolcany.sk označené heslom : ,, Cenová ponuka- Oprava plochej strechy na bytovom dome č.1499/18 a 20.“
 
Kompletné informácie nájdete tu: