Prístupnosť

 
Webové sídlo Mestských služieb Topoľčany, s.r.o. (www.msto.sk) sa v čo 
najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti 
prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o 
informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a 
platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných 
systémov verejnej správy.

Mestské služby Topoľčany, s.r.o. sú si vedomé nedodržania štandardov pri 
niektorých dokumentoch zverejnených na webovej stránke www.msto.sk. Ide 
o dokumenty, ktoré boli Mestským službám Topoľčany, s.r.o. doručené v 
nepovolenej elektronickej forme a to formou skenu, alebo boli doručené 
len v papierovej forme klasickou poštou. Nakoľko druhá strana nevedela 
poskytnúť tieto dokumenty v elektronickom formáte spĺňajúcom štandardy 
zverejňovania informácií verejnej správy, Mestské služby Topoľčany, 
s.r.o. zverejnili na svojej webovej stránke www.msto.sk tieto dokumenty 
v jedinej dostupnej forme a to ako naskenované dokumenty.